Privacyverklaring Groen Ontwikkelfonds Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (vestigingsadres: Brabantlaan 3, 5216 TV ’s-Hertogenbosch)  verwerkt voor de uitvoering van haar opdracht persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van  toepassing op alle persoonsgegevens die door Groen Ontwikkelfonds Brabant worden verwerkt in  het kader van de uitvoering van haar taken. Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy  te waarborgen gaat Groen Ontwikkelfonds Brabant uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw  persoonsgegevens. Niet elke medewerker mag de persoonsgegevens inzien of gebruiken en al  helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden.

Groen Ontwikkelfonds Brabant verwerkt persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze  verwerkingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere van  toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gebruik persoonsgegevens

Groen Ontwikkelfonds Brabant voert taken uit die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze  opdracht: het realiseren van het natuurnetwerk Brabant. Voor de uitvoering van deze taken gebruikt  Groen Ontwikkelfonds Brabant persoonsgegevens van (potentiële) initiatiefnemers. Als u een dienst  of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan Groen Ontwikkelfonds  Brabant, gebruiken wij in veel gevallen ook uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e mailadres, om u goed van dienst te kunnen zijn. Voor subsidieaanvragen en grondtransacties  gebruikt Groen Ontwikkelfonds Brabant (deels) bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u,  zoals financiële gegevens. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor  klanttevredenheidsonderzoek.

Plichten en verantwoordelijkheden

Groen Ontwikkelfonds Brabant is er verantwoordelijk voor om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw  persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen  tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Groen Ontwikkelfonds Brabant moet voldoen  aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat  Groen Ontwikkelfonds Brabant alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldige grondslag  voor is, zoals de wettelijke verplichting en publieke taken. De persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft passende beveiligingsmaatregelen en -procedures om uw  persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen  van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben onze medewerkers een  geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die  daartoe bevoegd zijn. Groen Ontwikkelfonds Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan  nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Groen Ontwikkelfonds Brabant verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw  voorafgaande toestemming, tenzij Groen Ontwikkelfonds Brabant daartoe een bevoegdheid heeft op  grond van een wettelijke bepaling.

Website

Groen Ontwikkelfonds Brabant hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij een bezoek  aan onze website. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk  behandeld. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken en  om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor  het doel waarvoor ze zijn verkregen. De ten behoeve van informatieverzoeken of gestelde vragen per  e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de (aan)vraag of  reactie.

De website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant gebruikt Google Analytics-cookies, die algemene  gegevens van bezoekers bijhouden om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van  de website. Hiermee kan het Groen Ontwikkelfonds Brabant de website en haar online  dienstverlening verder optimaliseren.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze statistische gegevens  bevatten geen persoonlijke gegevens. Ook delen wij deze gegevens niet met andere partijen. Wij  maken tevens gebruik van beproefde beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden  toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als Groen Ontwikkelfonds Brabant uw persoonsgegevens gebruikt of wil  gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren? • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de Groen  Ontwikkelfonds Brabant;
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is; • Recht op beperking van de verwerking;
  • Recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Groen Ontwikkelfonds Brabant zal op dit verzoek  in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien uw verzoek bestaat uit het aanvullen,  verbeteren of verwijderden van uw persoonsgegevens kunt u in uw verzoek aangeven welke  wijzigingen u wenst. Heeft u een klacht over de wijze waarop Groen Ontwikkelfonds Brabant omgaat  met uw persoonsgegevens of de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u daarover een klacht  indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u hierover contact opnemen  met Groen Ontwikkelfonds Brabant via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl, ter attentie van  Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Groen Ontwikkelfonds Brabant te allen tijde gewijzigd worden,  zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze  privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Datum: 5 augustus 2021