Algemene voorwaarden
donatie Brabantse Burgerbossen

Brabantse Burgerbossen is een initiatief van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (vestigingsadres:  Brabantlaan 3, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch).

Brabantse Burgerbossen zet zich in voor de aanleg van meer bos in de provincie Noord-Brabant.  Daarbij wordt een beroep gedaan op de inwoners van de provincie Noord-Brabant, die, door het doen  van een donatie, het initiatief kunnen ondersteunen. Elke inleg van Brabantse burgers wordt door  Groen Ontwikkelfonds Brabant verdubbeld.

Uw donatie wordt ontvangen door Groen Ontwikkelfonds Brabant, Brabantlaan 3, 5216 TV ‘s Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  60590785.

Groen Ontwikkelfonds Brabant is via mail (info@groenontwikkelfondsbrabant.nl) en telefonisch (06 – 30956450) bereikbaar.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Donatie: een door de gevende partij aan Groen Ontwikkelfonds Brabant BV ten behoeve van  de realisatie van Brabantse Burgerbossen geschonken geldbedrag;
 2. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan DON;
 3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die, met gebruikmaking van iDEAL, via de  website www.brabantseburgerbossen.nl een donatie doet aan Brabantse Burgerbossen; d. Doel: Groen Ontwikkelfonds Brabant BV heeft de opdracht en de ambitie om voor 2027 een  aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant te realiseren. Het initiatief om Brabantse  Burgerbossen aan te leggen draagt bij aan de realisatie van dat doel;
 4. Online doneren: Het geven van geld via een elektronisch betaalsysteem (iDEAL) via de  website van Brabantse Burgerbossen;
 5. Ontvangende partij: De rechtspersoon Groen Ontwikkelfonds Brabant BV ontvangt de donatie die gebruikt wordt om het doel (realisatie Brabantse Burgerbossen als onderdeel van  natuurnetwerk Brabant) te realiseren;
 6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij; h. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de  ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor  communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Brabantse  Burgerbossen;
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden; c. Groen Ontwikkelfonds Brabant BV behoudt zich het recht voor om de algemene  voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan de aanleg van Brabantse Burgerbossen door  Groen Ontwikkelfonds Brabant BV;
 2. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Groen Ontwikkelfonds Brabant BV  nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV is  bijgeschreven;
 3. Aansprakelijkheid: Groen Ontwikkelfonds Brabant BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor  schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane  donatie. De gevende partij vrijwaart Groen Ontwikkelfonds Brabant BV voor alle aanspraken  van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende  partij aan Groen Ontwikkelfonds Brabant BV.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de  projecten van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV;
 2. De gevende partij geeft actief toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven over  Brabantse Burgerbossen en kan die toestemming op elk moment ongedaan maken door op  de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken.

Artikel 5. Plichten

 1. Groen Ontwikkelfonds Brabant BV verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden  overeenkomstig het eerdergenoemde doel;
 2. Groen Ontwikkelfonds Brabant BV neemt passende technische en organisatorische  maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische  overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft  hier een inspanningsverplichting. Groen Ontwikkelfonds Brabant BV aanvaardt geen  aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting;
 3. Alle personen die namens Groen Ontwikkelfonds Brabant BV bevoegd zijn van de  persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze  gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18  jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij  aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie alleen doen in bijzijn van  en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op;
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag  beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacy statement die Groen Ontwikkelfonds Brabant BV hanteert zijn  onverkort van toepassing;
 2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.